Przejdź do treści

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA

Oświadczenie opiekuna prawnego dot. uczestnictwa w grze osoby małoletniej

Ja, niżej podpisany/podpisana …………………………………………………….. (imię i nazwisko), zamieszkały/zamieszkała przy ul. ………………………………………, ….—…………. ……………………………………………. (adres zamieszkania), niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na udział osoby małoletniej …………………………………………………….. (imię i nazwisko), zamieszkałej przy ul. ………………………………………, ….—…………. ……………………………………………. (adres zamieszkania), w grze w paintball na polu paintballowym „Paintball Na Rudzie”, w ramach korzystania z usług rekreacyjnych świadczonych przez paintballnarudzie.pl             

                                                                              ………………………………………………….

                                                                                                                (podpis)

Oświadczenie opiekuna prawnego do wdruku znajduje się TUTAJ