Przejdź do treści

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA GRY

  1. Zapoznałem/am się z regulaminem i zasadami bezpiecznego użytkowania sprzętu paintballowego i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
  2. Otrzymałem sprzęt sprawny, wolny od wad, spełniający wszystkie wymogi bezpieczeństwa i nie mam, co do niego żadnych zastrzeżeń oraz będę natychmiast informował organizatora o jakimkolwiek niepożądanym działaniu sprzętu.
  3. Rozumiem, że jestem w pełni odpowiedzialny za wypożyczony mi sprzęt . Zobowiązuję się do zwrócenia sprzętu w stanie nienaruszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia. W przypadku zgubienia bądź zniszczenia wypożyczonego mi sprzętu lub innych urządzeń należących do firmy Paintball na Rudzie zobowiązuję się do uregulowania odszkodowania finansowego za ten sprzęt.
  4. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone w wyniku użytkowania markera paintballowego oraz maski ochronnej.
  5. Stan mojego zdrowia jest dobry i nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, które nie kwalifikowałyby mnie do udziału w grze paintball.
  6. Jestem świadomy zagrożeń wynikających z użytkowania markera paintballowego i mam świadomość, iż uczestnictwo w grach paintballowych jest obarczone ryzykiem zaistnienia nieszczęśliwych wypadków: potłuczeń, siniaków, otarć, zwichnięć, złamań itp, także w przypadku złamania regulaminu np. zdjęcia maski w miejscach do tego zabronionych –

utratą oka lub oczu, a wszystkie mogące zaistnieć wypadki mogą doprowadzić do utraty zdrowia lub kalectwa.

  1. Nie będę używał zestawu paintballowego będąc pod wpływem alkoholu, leków i innych substancji, mogących negatywnie wpływać na moją ocenę sytuacji.
  2. Zgadzam się na przestrzeganie i dostosowanie się do wszystkich zasad bezpieczeństwa wymienionych w oświadczeniu a także w regulaminie. Zobowiązuję się ponieść koszty odszkodowania osobom, które poniosły szkodę, naprawić wszelkie zniszczenia oraz pokryć wszelkie szkody i wydatki powstałe na skutek nieregulaminowego zachowania.
  3. Jestem świadomy, że składając podpis akceptuję wszystkie postanowienia oświadczenia regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa gry organizowanej przez firmę Wise Progress.

Oświadczam, że zapoznałam (-em) się z powyższym regulaminem i będę go przestrzegać. Oświadczam, że jestem świadoma (-y) zagrożeń wynikających z udziału w grze. Oświadczam, że decyduję się na udział w zabawie na własną odpowiedzialność i nie będę rościć żadnych pretensji do organizatora, co zaświadczam własnoręcznym, czytelnym podpisem.
Podpisy uczestników:

 

Oświadczenie do wydrukowania znajduje się TUTAJ