Przejdź do treści
Strona główna » REGULAMIN ROZGRYWEK

REGULAMIN ROZGRYWEK

1.Do gry mogą przystąpić osoby, które ukończyły 18 rok życia. Młodsze osoby mają obowiązek przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna,
2. W grze nie mogą brać udziału osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
3. Uczestnik gry deklaruje, że ma dobre zdrowie, nie posiada wad serca, dolegliwości bądź chorób, które mogłyby się pogorszyć lub być przyczyną zranienia, choroby bądź śmierci w wyniku wysiłku związanego z grą w paintball. W razie wątpliwości co do stanu zdrowia, jest zobowiązany do skonsultowania się z lekarzem przed grą w paintball,
4. Pole paintballowe w znacznej części otoczone jest terenem leśnym, wysoką trawą oraz różnego gatunku roślinami. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo ukąszenia przez owady i kleszcze ale również poparzenia przez chwasty. Osoby uczulone na jad owadów, rośliny tj. chwasty czy też alergicy na wszelkie pyłki, przebywają na terenie pola paintballowego na własną odpowiedzialność,
5. Osoba uczulona na owady, rośliny lub pyłki powinna posiadać odpowiednie leki we własnym zakresie,
6. Każdy z uczestników przed rozpoczęciem gry jest przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa (w szczególności ochrony oczu) oraz funkcjonowania sprzętu,
8. Strzelanie z broni pneumatycznej (karabinek paintball’owy zwany dalej markerem) może odbywać się tylko w wyznaczonym terenie, zwanym dalej „polem gry”,
9. Granice pola gry wyznacza ogrodzenie. W przypadku niemożliwości ich wyznaczenia wskazany zostanie punkt neutralny, w którym przebywają osoby wyłączone z gry i postronne,
10. Rozpoczęcie gry następuje na wyraźny znak lub okrzyk sędziego,
11. Na polu gry mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze oraz sędziowie,
12. Na polu gry obowiązuje bezwzględny zakaz zdejmowania masek z twarzy!,
13. Strzelanie poza terenem pola gry, do osób wyeliminowanych, obserwatorów, zwierząt i przedmiotów nie będących celem gry jest zabronione,
14. Oddawanie strzałów do graczy z bliższej odległości niż 5 metrów jest zabronione,
15. Zabrania się strzelania używanymi kulkami, kulkami znalezionymi, zabrudzonymi, mokrymi czy też niewiadomego pochodzenia. Użycie takich kulek może spowodować uszkodzenie markera,
16. Gracz zostaje wyeliminowany z gry gdy:
a. zostanie trafiony,
b. sam zrezygnuje z gry,
c. nie przestrzega regulaminu gry,
17. Gracz wyeliminowany z gry nie zdejmując zabezpieczenia oczu podnosi wyprostowaną rękę w górę, opuszcza lufę karabinka ku ziemi i możliwie najkrótszą drogą opuszcza pole gry,
18. Gra powinna zostać natychmiast przerwana na każdy sygnał sędziego lub w przypadku zauważenia na polu osoby postronnej lub osoby ze zdjętą maską,
19. Marker poza polem gry musi zostać zabezpieczony,
20. Walka wręcz jest zabroniona,
21. Należy unikać zanieczyszczenia broni ziemią,
22. Zabrania się samowolnego demontowania, regulowania i ulepszania broni,
23. W razie stwierdzenia jakiejkolwiek niesprawności broni lub oporządzenia należy przerwać grę i zwrócić się do obsługi,
24. W przypadku uszkodzenia sprzętu gracz ponosi odpowiedzialność materialną,
25. W przypadku stwierdzenia przez obsługę nie stosowania się do powyższych przepisów bezpieczeństwa, uczestnik może zostać wycofany z gry,
26. Uczestnik gry oświadcza, że jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie,
28. Uczestnik gry oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ryzyka udziału w grze Paintball, w której uczestniczy wyłącznie na i w razie jakichkolwiek nieszczęśliwych zdarzeń nie będzie wnosił roszczeń własną odpowiedzialność do organizatora,
29. Każdy z graczy musi podpisać regulamin gry.